שנוי יעוד למגורים

תוכנית ג/ 4397

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד למגורים
מספר: ג/ 4397
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעין מאה'לעין מאה'ל

תיאור המיקום:
ישוב: עין מאהל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16935חלק13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית05/05/1986
פרסום להפקדה ברשומות01/11/1985תאריך פרסום: 01/11/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3266. עמוד: 675. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה בעיתונים12/09/1985תאריך פרסום בעיתון: 12/09/1985.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/08/1985
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו12/08/1985
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה12/08/1985
החלטה בדיון בהפקדה09/07/1984
קבלת תכנית03/09/1981