שנוי יעוד למלאכה ותעשיה -משהד

תוכנית ג/ 3733

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד למלאכה ותעשיה -משהד
מספר: ג/ 3733
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד השטח למלאכה ותעשיה זעירה עם הרחבת
הדרך הקיימת המובילה לשטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד

תיאור המיקום:
ישוב: משהד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17468חלק9, 83
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/03/1982תאריך פרסום: 25/03/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2797. עמוד: 1415. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון באישור תכנית23/11/1981
פרסום להפקדה ברשומות05/03/1981תאריך פרסום: 05/03/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2696. עמוד: 1167. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים22/12/1980תאריך פרסום בעיתון: 22/12/1980.
החלטה בדיון בהפקדה24/03/1980
קבלת תכנית22/10/1979