שנוי יעוד מאזור מגורים לאזור מגורים ומסחר, חורפיש

תוכנית ג/ 14558

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד מאזור מגורים לאזור מגורים ומסחר, חורפיש
מספר: ג/ 14558
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מאזור מגורים לאזור מגורים משולב במסחר , שפ"פ ודרך.
קביעת הוראות בניה לאזור מגורים משולב במסחר.
הקטנת קווי בניין מדרך אזורית 891 מ- 25 מ' ל-15 מ' (מציר דרך) לדרך מקומית ו - 18 מ' לשטח מסחר ומגורים מציר הדרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתליחורפישחורפיש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19467חלק26, 76, 78-79, 88
19476חלק13-15, 20, 72, 141-142, 157, 163
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1275תכנית מתאר -חורפיששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים12/09/2007תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות11/09/2007תאריך פרסום: 11/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5717. עמוד: 4375. שנה עברית: התשסז .
החלטה בדיון באישור תכנית30/05/2007
פרסום להפקדה בעיתונים20/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2006. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2006
פרסום להפקדה ברשומות09/08/2006תאריך פרסום: 09/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5563. עמוד: 4565. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/06/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית29/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה16/03/2005
קבלת תכנית15/02/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/02/2004