שנוי יעוד מבית קברות ושטח חקלאי לשטח לבנייני ציבורוהתוית דרך, שינוי למתאר, ערא

תוכנית ג/ 10387

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד מבית קברות ושטח חקלאי לשטח לבנייני ציבורוהתוית דרך, שינוי למתאר, ערא
מספר: ג/ 10387
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי ובית קברות לשטח בנייני ציבור - מוסד שיקום לתעסוקת מוגבלים מוטורית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19346חלק2, 11-12, 52
19354חלק2755
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7240שינוי לתכנית המתאר מספר ג / 4041 - עראבה.שינוי
תוכניתג/ 4014תכנית מתאר עראבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/02/2001תאריך פרסום: 08/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4958. עמוד: 1551. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים12/01/2001תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2001. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/12/2000
החלטה בדיון בהתנגדויות01/06/2000
פרסום להפקדה בעיתונים07/02/2000תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2000. עיתון: כל אל ערב.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר05/01/2000
פרסום להפקדה ברשומות14/12/1999תאריך פרסום: 14/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4832. עמוד: 1750. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/11/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו17/11/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה17/11/1999
החלטה בדיון בהפקדה03/03/1999
קבלת תכנית30/12/1997