שנוי יעוד ממגורים למגורים ומסחר, נצרת

תוכנית ג/ 18854

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד ממגורים למגורים ומסחר, נצרת
מספר: ג/ 18854
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד ממגורים למגורים ומסחר

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד ממגורים למגורים ומסחר
- הגדרת קווי בניין
- הגדלת אחוזי בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרתנצרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16577חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3417חלוקת מגרשים לבניה, נצרתשינוי
תוכניתג/ 11810תכנית מתאר נצרתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/09/2012
החלטה בדיון באישור תכנית21/11/2011
לא הוגשו התנגדויות03/08/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר07/07/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2011תאריך פרסום: 26/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6255. עמוד: 5105. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים03/06/2011תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2011. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/05/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/05/2011
החלטה בדיון בהפקדה16/08/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/06/2010
קבלת תכנית26/04/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה