שנוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב' ושביל, פקיעין

תוכנית ג/ 18499

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב' ושביל, פקיעין
מספר: ג/ 18499
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משמורת טבע למגורים ודרך משולבת

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד משמורת טבע למגורים ודרך משולבת
קביעת הוראות בדבר חלוקה למגרשים זכויות והוראות בניה
הקלה בקו בנין מדרך אזורית מס' 80 במקום 80 מ' 62 מ' עבור מגורים ב', 75 מ' עבור דרך משולבת

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתליפקיעין (בוקייעה)פקיעין (בוקייעה)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19097חלק48129
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/06/2012
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2012תאריך פרסום: 14/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6431. עמוד: 4701. שנה עברית: התשעב .
הוגשו התנגדויות29/05/2012
פרסום להפקדה בעיתונים11/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט08/05/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/04/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית22/03/2011
החלטה בדיון בהפקדה31/05/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/01/2010
קבלת תכנית18/10/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה