שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד

תוכנית ג/ 14447

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד
מספר: ג/ 14447
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
"הקמת לול לאחסון עופות/ לול לפיטום בשטח החקלאי בחלקה".

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד קרקע חקלאית לשטח חקלאי עם מבני משק.
קביעת הוראות בניה ללול.
קביעת הנחיות סביבתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועדבורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20776חלק2373
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2005תאריך פרסום: 08/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5453. עמוד: 273. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים23/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2005. עיתון: כל אל ערב.
החלטה בדיון באישור תכנית08/06/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות29/03/2005תאריך פרסום: 29/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5384. עמוד: 2179. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים18/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2005. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/02/2005
החלטה בדיון בהפקדה14/01/2004
קבלת תכנית14/01/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200501408/06/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים49530/03/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400114/01/2004