שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח מלאכה, מסחר ושרותי דרך בכניסה לאזור התעשיה, ירכא

תוכנית ג/ 13044

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח מלאכה, מסחר ושרותי דרך בכניסה לאזור התעשיה, ירכא
מספר: ג/ 13044
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד הקרקע משטח חקלאי למלאכה ומסחר כבישים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות חניה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18885חלק3332, 34, 36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9420ליעד שטח עבור "מבנה שרות לדרך", ירכאשינוי
תוכניתג/ 5000קביעת אזורי מגורים ותעשיה ושפ"פשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/02/2004תאריך פרסום: 02/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5270. עמוד: 1813. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים16/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/12/2003
החלטה בדיון באישור תכנית30/07/2003
פרסום להפקדה ברשומות16/06/2003תאריך פרסום: 16/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5194. עמוד: 2779. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים23/05/2003תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2003. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2003. עיתון: עיתון מקומי.
קבלת תכנית06/05/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/02/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/01/2003
החלטה בדיון בוולק"ח04/11/2002
החלטה בדיון בהפקדה19/06/2002