שנוי יעוד מתיירות למגורים א', רמת ישי

תוכנית ג/ 18712

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד מתיירות למגורים א', רמת ישי
מספר: ג/ 18712
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
"שינוי יעודי הקרקע מתיירות למגורים א"

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעודי הקרקע מתיירות למגורים א' לצורך הקמת 8 יח"ד ב-4 מבנים נפרדים
2. שינוי יעוד הקרקע מתיירות לשפ"פ
3. הסדרת מע' התנועה בהתאם לנספח תנועה מחייב
4. קביעת זכויות בנייה (60% עיקרי +7% שרות- במקום 100% עיקרי ו- 10% שרות כיום
5. קביעת הנחיות בינוי ופיתוח בהתאם

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11184חלק63-65
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6659שנוי יעודים שונים -רמת ישישינוי
תוכניתג/ 303מתאר רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/09/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/03/2010
קבלת תכנית15/02/2010