שנוי יעוד שטח חקלאי למגורים, יבנאל

תוכנית ג/ 2307

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד שטח חקלאי למגורים, יבנאל
מספר: ג/ 2307
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד שטח חקלאי למגורים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל

תיאור המיקום:
ישוב: יבנאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17361חלק54
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 704תכנית מתאר יבנאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/06/1977תאריך פרסום: 09/06/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2335. עמוד: 1687. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון באישור תכנית14/02/1977
פרסום להפקדה ברשומות13/05/1976תאריך פרסום: 13/05/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2219. עמוד: 1796. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון בהפקדה27/10/1975
קבלת תכנית16/06/1975