שנוי יעוד -דיר חנא

תוכנית ג/ 1337

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד -דיר חנא
מספר: ג/ 1337
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד השטח מאזור חקלאי למגורים רגיל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא

תיאור המיקום:
ישוב: דיר חנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19418חלק88
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/07/1973תאריך פרסום: 12/07/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1933. עמוד: 2034. שנה עברית: התשלג .
החלטה בדיון באישור תכנית29/01/1973
פרסום להפקדה ברשומות27/04/1972תאריך פרסום: 27/04/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1818. עמוד: 1514. שנה עברית: התשלב .
החלטה בדיון בהפקדה19/04/1971
קבלת תכנית14/12/1970