שנוי יעוד -דיר חנא

תוכנית ג/ 1461

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד -דיר חנא
מספר: ג/ 1461
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד השטח לשטח בניני ציבור לשם הקמת בנין בית ספר
יסודי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא

תיאור המיקום:
ישוב: דיר חנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19412חלק19, 31
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/05/1974תאריך פרסום: 12/05/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2007. עמוד: 1392. שנה עברית: התשלד .
החלטה בדיון באישור תכנית14/01/1974
פרסום להפקדה ברשומות03/05/1973תאריך פרסום: 03/05/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1915. עמוד: 1609. שנה עברית: התשלג .
החלטה בדיון בהפקדה20/03/1972
קבלת תכנית11/08/1971