שנוי לתכנית ג/ 6931 , מאושרת - סלאמה

תוכנית ג/ 13769

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי לתכנית ג/ 6931 , מאושרת - סלאמה
מספר: ג/ 13769
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת דרך גישה וביטול חלק ממנה ושינוי שטח ציבורי פתוח למגורים א' וחלוקה בהסכמה

עיקרי ההוראות:
א. ביטול חלק מדרך להולכי רגל והצעת דרך גישה במקומה
ב. ביטול שצ"פ והפיכתו למגורים א'.
ג. שינוי חלק מחלקה מס' 13 גוש 19261 ממגורים לשצ"פ ומחקלאי לשצ"פ.
ד. חלוקה למגרשים לחלקה מס' 13 בהסכמה.
ה. הקלה בקו בנין מדרך אזורית 804 מ- 80 מ' ל- 60 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבסלמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19261חלק1311, 14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6931כפר סאלמהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/06/2009תאריך פרסום: 03/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5960. עמוד: 4201. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים15/05/2009תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2009. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/04/2009
החלטה בדיון באישור תכנית14/04/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/12/2007
פרסום להפקדה ברשומות12/12/2007תאריך פרסום: 12/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5748. עמוד: 891. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים30/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/10/2007
החלטה בדיון בהפקדה01/02/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/02/2003
קבלת תכנית09/02/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה