שנוי לתכנית מפורטת, מזרעה

תוכנית ג/ 2061

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי לתכנית מפורטת, מזרעה
מספר: ג/ 2061
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי חלוקה קיימת והתאמת גודל המגרש למקובל

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה

תיאור המיקום:
ישוב: מזרעה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18138חלק17-18, 36-37, 51
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1130תכנית מפורטת מס' 1130שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/01/1976תאריך פרסום: 01/01/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2181. עמוד: 575. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון באישור תכנית14/07/1975
פרסום להפקדה ברשומות23/03/1975תאריך פרסום: 23/03/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2099. עמוד: 1384. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון בהפקדה09/12/1974
קבלת תכנית12/08/1974