שנוי ל5002- עין המפרץ

תוכנית ג/ 7287

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי ל5002- עין המפרץ
מספר: ג/ 7287
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים
בתחום התכנית
התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן
קביעת הוראות בנייה שונות המסדירות את המגורים מבני
ציבור מבני משק ותעשיה באיזורים בהם מותרת הבנייה
קביעת תנאים הנחיות ושלבי פיתוח אשר יחייבו את מבצעי
התוכנית .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרעין המפרץ

תיאור המיקום:
ישוב: עין המפרץ

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10443חלק
10524כל הגוש
18032חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית29/01/1991