שנוי נקודתי לצורך התאמת דרך ומבנה למצב קיים, קיבוץ כישור

תוכנית גנ/ 18635

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי נקודתי לצורך התאמת דרך ומבנה למצב קיים, קיבוץ כישור
מספר: גנ/ 18635
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטימציה של מבנה המשמש כמבנה ציבור על ידי הגדלת השטח למבנים ומוסדות ציבור והסדרת תואי דרך

עיקרי ההוראות:
א. שינוי תוואי דרך בהתאם למצב קיים
ב. שינוי יעוד קרקע ממגורים ומשטח פרטי פתוח למבנים ומוסדות ציבור
ג. הוראות בנייה ביעודי הקרקע המיועדים לבניה ו / או לפיתוח והכלולים בתשריט תכנית זו וללא שינוי מהוראות תכנית ג/ 17029
ד. קביעת תנאים והנחיות להכנת בקשות להיתרי בנייה
ה. קביעת תנאים והנחיות לתשריט חלוקה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבכישור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18909חלק14
18938חלק23-24
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3304קבוץ כישורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית21/09/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2011
פרסום להפקדה ברשומות17/03/2011תאריך פרסום: 17/03/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6214. עמוד: 3203. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים18/02/2011תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2011. עיתון: אל-סינארה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט31/01/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/01/2011
החלטה בדיון בהפקדה11/05/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/02/2010
קבלת תכנית12/01/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה