שנוי קו בנין

תוכנית בר/ מק/ 20/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי קו בנין
מספר: בר/ מק/ 20/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קטע מקו בנין חזיתי למגורים מ-5 מ' לקו בנין
כמסומן בתשריט, וכן שינוי מקו בניין צדדי מ-3.00
מ' לקו בנין כמסומן בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרבניה

תיאור המיקום:
ישוב: בניה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5020חלק16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 20/ 2בטול חלקות קיימות וחלוקה מחדש.שינוי יעוד מבניני ציבור למגורים.שינוי
תוכניתבר/ 20/ 4קביעת זכויות בניה באיזור המגורים .שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/06/1999תאריך פרסום: 30/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4776. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה ברשומות10/12/1998תאריך פרסום: 10/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4710. שנה עברית: התשנט .