שנוי תואי דרך ברטעה.

תוכנית ענ/ 265

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי תואי דרך ברטעה.
מספר: ענ/ 265
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שנוי תואי דרך.
- שנוי ברשימת התכליות באיזור מגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהעירוןבסמ"הבסמ"הברטעה

תיאור המיקום:
ישוב: ברטעה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20372חלק4, 18, 22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/11/1991תאריך פרסום: 28/11/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3948. עמוד: 971. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון באישור תכנית05/07/1991
פרסום להפקדה ברשומות15/11/1990תאריך פרסום: 15/11/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3815. עמוד: 513. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון בהפקדה13/03/1990
קבלת תכנית03/01/1990