שנוי תוואי כביש 8990, שלומי - חניתה

תוכנית ג/ 17998

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי תוואי כביש 8990, שלומי - חניתה
מספר: ג/ 17998
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סלילת קטע כביש חדש המהווה תוואי חלופי משופר בכביש שלומי חניתה קיים, בק"מ 1.0 עד 1.4
בגלל חוסר אפשרות לשקם כביש קיים עקב הימצאות אתרי עתיקות בסמוך

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד מיער ודרך נופית עפ"י תכנית מתאר שלומי ג/ 13764 , לדרך מוצעת.
ב. ביטול קטעי כביש קיימים עקב המרתם בתוואי מוצע.
ג.קביעת הוראות סלילה בשטח התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילשלומישלומי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18221חלק14, 17, 55, 351
19888חלק42, 85-86, 173
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4459חלוקת מגרשים קבוץ חניתהשינוי
תוכניתג/ במ/ 24גבעת שלומיכפיפות
תוכניתג/ 9671שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים, שינוי למתאר, שלומי.שינוי
תוכניתג/ 13764תכנית מתאר לשלומישינוי
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית30/01/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר10/11/2011
פרסום להפקדה ברשומות07/11/2011תאריך פרסום: 07/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6315. עמוד: 422. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים11/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/09/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/08/2011
החלטה בדיון בהפקדה06/07/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/02/2009
קבלת תכנית18/12/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201200430/01/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים130910/11/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200900906/07/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה