שנוי תקנון, רקפת

תוכנית ג/ 9452

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי תקנון, רקפת
מספר: ג/ 9452
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים
בתחום התכנית.
ב. התווית רשת הדרכים למיניהן, סיווגן וביטול
הגדרות דרך קיימות.
ג. קביעת הוראות בנייה שונות המסדירות מגורים,
מבני ציבור, חקלאות אינטנסיבית, ספורט, שרותים
ואחסנה באזורים בהם מותרת הבנייה.
ד. קביעת הוראות לטיפוח שטחי נוי ולהסדרת השימוש
בשטחים ציבוריים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגברקפת

תיאור המיקום:
ישוב: רקפת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19285חלק4-53
19299חלק1-34, 45
19816חלק5, 7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף11/09/1996
קבלת תכנית11/09/1996