שנויים בתקנון תוכנית מתאר

תוכנית ג/ 4392

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנויים בתקנון תוכנית מתאר
מספר: ג/ 4392
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פיתוח ישוב עירוני בעל אופי כפרי
התווית דרכי גישה חדשות לרמת ישי
יעוד איזורים מתאימים לסוק שרותים עירוניים ברמה
סבירה הגדרת צורת הבינוי והתאמה למבנה הטופוגרפי
ולמיקום עתודות קרקע שונות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי

תיאור המיקום:
ישוב: רמת ישי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11177חלק1-25, 27-54, 65-66
11178כל הגוש
11179כל הגוש
11180חלק1-4, 16-25, 27, 36, 40
11181כל הגוש
11182כל הגוש
11183כל הגוש
11184חלק36, 43, 78-100, 102-116, 118, 130-132, 134-13767-77, 101, 117
11254חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 303מתאר רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/06/1984תאריך פרסום: 07/06/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3060. עמוד: 2613. שנה עברית: התשמד .
החלטה בדיון באישור תכנית07/12/1983
פרסום להפקדה ברשומות18/11/1982תאריך פרסום: 18/11/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2866. עמוד: 265. שנה עברית: התשמג .
פרסום להפקדה בעיתונים20/02/1982תאריך פרסום בעיתון: 20/02/1982.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/12/1981
החלטה בדיון בהפקדה02/12/1981
קבלת תכנית30/11/1981