ש.חורג למטרת קטרינג

בקשה ועדה מקומית גז/ ש/ 773

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: ש.חורג למטרת קטרינג
מספר: גז/ ש/ 773
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשמוש חורג במבנים מאושרים וחלוקתם + משטחי חניה למטרות קיטרינג + שינויים + הריסת גדר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרישרש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4743חלק
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200202023/12/2002