ש.ח. אחסון ספרים.

בקשה ועדה מקומית גז/ ש/ 743

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: ש.ח. אחסון ספרים.
מספר: גז/ ש/ 743
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סגירת סככה קיימת והפיכתה לשמוש חורג למטרת אחסון ספרים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןבן שמן (מושב)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4002חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה במועצה הארצית27/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים21127/05/2003