תארבין שלב ג'

תוכנית 28/ 03/ 704

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תארבין שלב ג'
מספר: 28/ 03/ 704
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שכונת מגורים ע"י שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', למגורים עם חזית מסחרית, למבנים ומוסדות ציבור, למתקנים הנדסיים, לשצפ"ים ולדרכים.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד משטח חקלאי ויער למגורים א', למגורים עם חזית מסחרית ולמבנים ומוסדות ציבור.
* קביעת שטחי הבניה המרביים למגורים למבני הציבור ולמתקנים הנדסיים.
*קביעת התכליות והשימושים.
*קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב ארכיטקטוני.
*קביעת התנאים למתן היתרי בניה.
*קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100227חלק1
400161חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/11/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית22/03/2011
החלטה בדיון בהפקדה12/10/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/07/2009
קבלת תכנית22/06/2009