תגבור אחוזי בניה ברחוב יפה נוף 93

תוכנית חפ/ 2316

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תגבור אחוזי בניה ברחוב יפה נוף 93
מספר: חפ/ 2316
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאפשר מתן ליגליזציה לחללים קונסטרוקטיביים במרווח הצידי והפיכתם לשימוש כמגורים.

עיקרי ההוראות:
- תוספת שטח בניה עיקרי.
- שינוי קו בניין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפהיפה נוף

תיאור המיקום:
כרמל מרכזי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10812חלק136185
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחפ/ 229/ יאופן חישוב שטח הבניה למגורים במרחב התכנון המקומי חיפהכפיפות
תוכניתחפ/ 229/ י/ 1תיקון מס' 1 לאופן חישוב שטח הבניה לאכסדרות וגזוזטראות.כפיפות
תוכניתחפ/ 1009/ בבנוי יפה נוף - פנורמה הר הכרמל, גוש 10812כפיפות
תוכניתחפ/ 718/ אפקוח על פתוח הבניה באזור מגורים "א"כפיפות
תוכניתחפ/ 853/ אמורדות הצפוניים של הר-הכרמלשינוי
תוכניתחפ/ 423גוש שומה 10812, חלקות 252,253,254,255כפיפות
תוכניתחפ/ 1400/ יבמבנים במרווחים, חיפה.שינוי
תוכניתחפ/ 229/ הקביעת שטחי בניה המותרים במרחב התכנון של חיפה.שינוי
תוכניתחפ/ 723המשך רחוב פנורמה - חיפה.כפיפות
תוכניתחפ/ מק/ 229/ י/ 2גזוזטראותכפיפות
תוכניתחפ/ מק/ 1400/ יב/ 4גגוניםכפיפות
תוכניתתמא/ 38תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה14/09/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/06/2011
קבלת תכנית13/04/2011