תגפ/ 597 מחלף גנות ותת"ל/ 19 לכביש 4

ישות כללית שלביות/ תגפ/ 597

זיהוי ומאפיינים
סוג: שינוי שלביות סעיף 145(ג)
שם: תגפ/ 597 מחלף גנות ותת"ל/ 19 לכביש 4
מספר: שלביות/ תגפ/ 597
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לקבוע הוראות מפורטות לתכנון, הקמה והפעלה, כולל קביעת תנאים למתן היתר בניה של תחנת מיתוג, לרבות תחנת משנה וזאת מכוחה של תכנית מתאר ארצית (חלקית) מספר תמ"א 10/ ג/ 4 רצועת מעבר קווי חשמל ראשיים "זמורות- גן שורק- גנות", תחנת מיתוג "גנות" (להלן תמ"א 10/ ג/ 4).
ב. לקבוע הנחיות למניעת מפגעים סביבתיים, ובין השאר בכל הנוגע לחזות, מפלסי רעש וטיפול נופי.
ג. קביעת הוראות בינוי, טיפול נופי והנחיות להכנת תכנית עיצוב אדריכלית.
ד. קביעת דרך גישה למתקן.
ה. קביעת הוראות להעברת תשתיות קיימות בשטח תחנת המיתוג.
ו. קביעת הוראות לביטול תחנת מישנה ת"א מזרח. כולל קביעת הוראות מפורטות לפיתוח השטח המתפנה כשטח ציבורי פתוח אינטנסיבי וכחלק מתכנית פארק איילון.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6028חלק18-20, 23, 31-34, 47, 49
6029חלק50
6030חלק10-13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמתא/ 9תכנית מס' מתא/9שינוי שלביות
תוכניתתמא/ 10/ ג/ 4תמא חלקית לרצועת מעבר קווי חשמל ראשיים זמורות-גן שורק-גנות ולתחנת מיתוג גנותשינוי שלביות
תוכניתתמא/ 4/ 2תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2שינוי שלביות
תוכניתתממ/ 5/ 3תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 3-פארק איילוןשינוי שלביות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה13/02/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'9013/02/2012