תוואי דרך 25 צומת תדהר - צומת נתיבות

תוכנית 7/ 02/ 328/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוואי דרך 25 צומת תדהר - צומת נתיבות
מספר: 7/ 02/ 328/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיקון תוואי דרך ראשית מס' 25
(הסדרת הסתעפויות וצמתים ע"י שינויים ביעודי קרקע)

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
נספחיםחתכים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאיבים

תיאור המיקום:
ישוב: ?
דרך 25 קטע צומת תדהר - צומת נתיבות
גוש:100279,100237,100342,100276,100343,2 / 100237,
גוש: 100280 חלקה 1, :7
גוש 100241 חלקות 1,3,6,11,12,16,20,22, 24 - 26.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39573חלק38, 147
39576חלק47, 78
39578כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים20/06/1997תאריך פרסום בעיתון: 20/06/1997.
פרסום לאישור ברשומות19/06/1997תאריך פרסום: 19/06/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4534. עמוד: 3984. שנה עברית: התשנז .
החלטה בדיון באישור תכנית24/09/1996
החלטה בדיון בהתנגדויות24/09/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו26/02/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה26/02/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/02/1996
פרסום להפקדה ברשומות16/11/1995תאריך פרסום: 16/11/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4352. עמוד: 583. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים19/10/1995תאריך פרסום בעיתון: 19/10/1995.
החלטה בדיון בהפקדה14/12/1992
קבלת תכנית02/12/1992