תוואי כביש צומת ציחור - בשור - מנוחה

תוכנית 12/ 03/ 136

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוואי כביש צומת ציחור - בשור - מנוחה
מספר: 12/ 03/ 136
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליעד את השטחים המסומנים בצבע אדום
לדרך וסלילת כביש.
ב. ליעד את השטח המותחם להקמת גשרים, גשרונים, תעלות,
גדרות, קירות תומכים, וכן לביצוע כל עבודות חיםרה,
מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הכעכביש.
ג. סגירה וביטול דרכים כנדרש ע''י התכנית.
ד. הסדר הסתעפויות וצמתים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/03/1982תאריך פרסום: 18/03/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2796. עמוד: 1374. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון באישור תכנית26/10/1981
פרסום להפקדה ברשומות20/07/1981תאריך פרסום: 20/07/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2729. עמוד: 2238. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים17/06/1981תאריך פרסום בעיתון: 17/06/1981. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/1981. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/1981.
החלטה בדיון בהפקדה23/05/1981
קבלת תכנית25/02/1981