תוואי קו דלק

תוכנית בר/ 132

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוואי קו דלק
מספר: בר/ 132
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
העברת קו דלק "8 תת קרקעי נוסף לקו קיים של "6.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוהגאליה

תיאור המיקום:
מושב גאליה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3507חלק2-110, 114
3782חלק3-4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/03/1978תאריך פרסום: 23/03/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2423. שנה עברית: התשלח .