תווית דרך חדשה לאורך המוביל וביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.

תוכנית טר/ 1227

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תווית דרך חדשה לאורך המוביל וביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.
מספר: טר/ 1227
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. התווית דרך חדשה לאורך המוביל.
2. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.
3. ביטול שבילים והתווית שבילים חדשים.
4. ביטול חלוקת מגרשים וחלוקתם מחדש בהתאם לשינוי
הדרכים ולפי הבעלויות.
5. קביעת קוי בנין למבנים קיימים לפי הקיים והכל
לפי התשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
ישוב: טירה
\

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7733חלק3-5
7779חלק1-5, 7, 10-11, 13-14, 17-21, 28-30
7780חלק5, 12-18
7783חלק5, 8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/01/1994תאריך פרסום: 16/01/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4183. עמוד: 1552. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים16/01/1994תאריך פרסום בעיתון: 16/01/1994.
פרסום להפקדה ברשומות14/01/1993תאריך פרסום: 14/01/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4075. עמוד: 1231. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון בהפקדה08/10/1992
קבלת תכנית08/10/1992