תוי הדרך בני דור- יעבץ

תוכנית צש/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוי הדרך בני דור- יעבץ
מספר: צש/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להתוות דרך חדשה בהתאם למסומן בצבע אדום בתסריט, ולבטל ולשנות ולהרכיב דרכים קיימות בהתאם למסומן בצבע חום וקוקוו אדום בתסריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןבני דרור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7797חלק
7800חלק
7801חלק
7809חלק
7811חלק
7812חלק
7813חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/06/1954תאריך פרסום: 17/06/1954. מס' ילקוט פרסומים: 356. שנה עברית: התשיד .
פרסום להפקדה ברשומות16/07/1953תאריך פרסום: 16/07/1953. מס' ילקוט פרסומים: 301. שנה עברית: התשיג .
קבלת תכנית16/07/1953