תוכנית אב יפיע

תוכנית ג/ 11827

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית אב יפיע
מספר: ג/ 11827
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. מתן פתרונות לזוגות צעירים חסרי קרקע לדיור בסביבות הכפר.
2. שיפור רמת החיים ע"H תכנון שכונות חדשות ואיכותיות.
3. בנית תכנית שתאפשר ניצול מושכל של קרקעות הנציב העליון לטובת תושבי יפיע.
4. שמירה על ערכי טבע, נוף, איכות הסביבה והאיכות החזותית של הנוף באזור לרווחת התושבים.
5. יצירת תנאים לפיתוח כלכלי תוך ניצול היתרון הגיאוגרפי של היישוב, ע"מ להבטיח עצמאות כלכלית לישוב.
6. שמירה על התרבות והצביון הכפרי תוך כדי תהליך העיור.
7. שמירה על ייחודיות יפיע כישוב איכותי במרחב ערי נצרת ומניעת היטמעות בנצרת.
8. שמירה על משאבי קרקע ותכנון בראיה כוללת לטובת הדורות הבאים.
9. יצירת תנאים לשיתוף פעולה בין ישובים סמוכים וניצול היתרון לגודל.
10. הגדרת תחום יפוט מתאים לישוב עפ"י יעדי הפיתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית18/04/2000