תוכנית אל/ מק/ 195/ 4/ א

תוכנית אל/ מק/ 195/ 4/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית אל/ מק/ 195/ 4/ א
מספר: אל/ מק/ 195/ 4/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות תכנון בכל שטח התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4060חלק46-4823-34, 44-45, 49-51, 53, 58, 67, 74
5664חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 4אלעד רובע B.שינוי
תוכניתגז/ 195/ 6פרוט יעודי הקרקע למטרות:מגורים ב,מגורים ג,ב.צ,מסחר,שרותים עירוניים,מרכז אזרחי.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות09/11/1999תאריך פרסום: 09/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4819. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור ברשומות15/09/1999תאריך פרסום: 15/09/1999. שנה עברית: התשס .