תוכנית בב/ 105/ א

תוכנית בב/ 105/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית בב/ 105/ א
מספר: בב/ 105/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
כוללת את כל הקרקעות בתחום שיפוט הועדה המקומית לתכנון ולבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבני ברקבני ברקבני ברק

תיאור המיקום:
בני ברק

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/03/1971תאריך פרסום: 11/03/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1707. שנה עברית: התשלא .
פרסום להפקדה ברשומות08/01/1961תאריך פרסום: 08/01/1961. שנה עברית: התשכא .
קבלת תכנית07/01/1961