תוכנית בב/ 105/ ב

תוכנית בב/ 105/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית בב/ 105/ ב
מספר: בב/ 105/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשנות את תקנות תכנית המיתאר מס' 105/א,שדבר אישורה פורסם בילקוט הפרסומים מס' 1707 מיום 11.3.1971 .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבני ברקבני ברקבני ברק

תיאור המיקום:
כל מרחב תכנון מקומי בני-ברק

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/08/1980תאריך פרסום: 07/08/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2649. שנה עברית: התשם .