תוכנית בב/ 683

תוכנית בב/ 683

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית בב/ 683
מספר: בב/ 683
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לאחד את החלקות מס' 255, 254 בתכנית (מגרש מוצע מס' 1) ולהפקיע משטחן שטח להרחבת רח' כהנמן (מגרש מוצע מס' 2). (איחוד החלקות פורסם עפ"י סעיף 149 מיום 18.6.92).
ב. להוסיף בקומת הקרקע המפולשת של מבנה מגורים קיים שטח מסחרי של 62.5 מ"ר. (שטח עיקרי) + 15.5 מ"ר (שטח שרות).
ג. הבנין יכיל 9 יח"ד ב - 3 קומות מעל קומת קרקע מסחרית חלקית + 3 חדרים על הגג כמפורט בטבלת זכויות הבניה.
ד. שינוי יעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ב' עם חזית מסחרית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבני ברקבני ברקבני ברקהרב כהנמן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6187חלק254-255
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבב/ 105/ בתוכנית בב/ 105/ בשינוי
תוכניתבב/ 107/ אתוכנית בב/ 107/ אשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/06/2004תאריך פרסום: 10/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5304. עמוד: 3095. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים24/05/2004תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2004. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית10/11/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות16/06/2003תאריך פרסום: 16/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5194. עמוד: 2770. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים08/05/2003תאריך פרסום בעיתון: 08/05/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/05/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/05/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/04/2003
החלטה בדיון בהפקדה25/11/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/11/2002
קבלת תכנית14/03/2001