תוכנית בר/ 104/ 9

תוכנית בר/ 104/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית בר/ 104/ 9
מספר: בר/ 104/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יעוד שטח למגורים עבור 39 יח"ד ע"י:
1.שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי ושטחים ציבוריים לאזור מגורים א' כמסומן
בתשריט.
2.קביעת זכויות בניה, הנחיות ותנאים לבנית בתי מגורים במטרה להבטיח איכות
חיים וחזות שכונתית הולמת ומתואמת.
3.הקטנת קו בנין קדמי בדרך מס' 100 מ-6.0 מ' ל-5.0 מ'. למגרשים המיועדים למגורים.
ב. התויית דרכים והרחבן כמסומן בתשריט.
ג.איחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהסכמת הבעלים כמפורט בתשריט ובהתאם
להוראות פרק ג', סימן ז' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגדרותמשגב דב

תיאור המיקום:
גוש 4999 בהסדר.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4999חלק1, 5
5005חלק1, 11, 22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים24/08/2001תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2001. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות16/08/2001תאריך פרסום: 16/08/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5012. עמוד: 3823. שנה עברית: התשסא .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/07/2001
החלטה בדיון באישור תכנית03/06/2001
החלטה בדיון בהתנגדויות03/06/2001
פרסום להפקדה ברשומות02/04/2001תאריך פרסום: 02/04/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4977. עמוד: 2198. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים16/03/2001תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/02/2001
החלטה בדיון בהפקדה15/02/2000
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/12/1999
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף24/08/1999
קבלת תכנית11/08/1999