תוכנית בר/ 138/ 2

תוכנית בר/ 138/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית בר/ 138/ 2
מספר: בר/ 138/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הסדרת שטח חצר המגורים בנחלה (א1), בתשריט ל-3 דונם.
(עקב חוסר ההתאמה בתכנית בר/ 138/ 1).
ב. שינוי בגבולות מגרש 124 ע"י שינוי יעוד הקרקע
ממגורים א' 3 לש.ב.צ ומש.ב.צ למגורים א' 3.
ג. שינוי בגבול מגרש 114 ע"י שינוי מיעוד דרך משולבת
למגורים א' 3.
ד. הסדרת גבולות במגרשי ש.צ.פ עקב טעות במדידה.
ה. שינוי בקו בנין צדדי במגורים א' 3, מ-5 מ' ל-3 מ'.
ו. התאמת טבלת שטחים בהתאם לייעודי הקרקע למצב מוצע
ועדכון שטח התכנית.
ז. הוספת יחידת הורים במגורים א' 1,
(עקב טעות סופר בתכנית בר/ 138/ 1).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקבית חלקיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4725חלק2-16
4726חלק2-61
4728חלק2-53
4729חלק2-6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 138/ 1תוספת 70 יח"ד למושב בית חלקיה.שינוי
תוכניתמשמ/ 52שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתבר/ 138שנוי תכנית מתאר, ביטול ואיחוד חלקות קיימותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/08/2002תאריך פרסום: 21/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5104. עמוד: 3699. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים19/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/07/2002
החלטה בדיון באישור תכנית05/05/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות05/05/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/03/2002
פרסום להפקדה ברשומות07/03/2002תאריך פרסום: 07/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5058. עמוד: 1607. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים08/02/2002תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/01/2002
החלטה בדיון בהפקדה19/12/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/11/2001
קבלת תכנית16/10/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200201405/05/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים18725/03/2002