תוכנית בר/ 224/ 7

תוכנית בר/ 224/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית בר/ 224/ 7
מספר: בר/ 224/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעודי קרקע מחקלאי למגורים וממגורים לחקלאי
על ידי שינוי גבול בין שטח חקלאי לבין חצר המגורים
שבחלקה "א" כמסומן בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקבני ראם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5463חלק9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 224תכנית מתאר בני ראםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/08/2002תאריך פרסום: 27/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5105. עמוד: 3747. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים16/08/2002תאריך פרסום בעיתון: 15/08/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/08/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/07/2002
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה17/07/2002
החלטה בדיון באישור תכנית13/03/2002
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר25/02/2002
פרסום להפקדה ברשומות28/01/2002תאריך פרסום: 28/01/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5049. עמוד: 1247. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים04/01/2002תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/12/2001
החלטה בדיון בהפקדה16/10/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/08/2001
קבלת תכנית24/07/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים21917/07/2002
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200200613/03/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים17125/02/2002