תוכנית גגות תל-אביב-יפו

תוכנית תא/ ג/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית גגות תל-אביב-יפו
מספר: תא/ ג/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לעדכן את הוראות תכנית מתאר מקומית ג' לאור הניסיון שנצבר לאורך תקופת תחולתה, במגמה להביא לשיפור השימוש במפלס הגג, לשיפור רווחת המגורים ולהתחדשות מבנים קיימים. לשפר את עיצוב הבניין, לטפל בחזית החמישית של המבנה ולהתאים את ההוראות להקמת מתקנים על הגג לצרכים הטכניים. כל זאת ע"י:
א. הגדלת שטח חדר היציאה לגג עד ל- 40 מ"ר לדירה.
ב. הגדלת תכסית הבניה על הגג לשיעור מרבי של 65 אחוז משטחו, כולל שטח חדר המדרגות וחדרים טכניים, בתנאי של בנייה בו זמנית של כל השטחים האפשריים לבנייה על הגג.
ג. קביעת הוראות לנסיגות בבניה על גגות שטוחים.
ד. קביעת גובה רום הגג בגגות משופעים ל- 7 מ', מדוד מרצפת הקומה העליונה וקביעת הוראות בנייה לעליות גג.
ה. עדכון הוראות הבנייה לפרגולות על הגג.
ו. עדכון הוראות הבניה למתקנים טכניים המוצבים על גגות.
2. לבטל בתחום תכנית זו את תכנית מתאר מקומית ג', אשר הודעה על מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 4208 מיום 21.4.94.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
התכנית חלה על מרחב התכנון המקומי של ת"א-יפו כולו, למעט האזורים הבאים: רבעים 6, 5, 4, 3 (מרכז העיר) ובתחום תחולת תכנית יפו B ברובע 8. התכנית אינה חלה בתחום תחולת תכנית מס' 2215 (שכונת התקווה), למעט חלקות 309, 310, 274 ו- 291 בגוש 6135, לגביהן תחול תכנית זו. התכנית אינה חלה על בניינים שהוכרזו לשימור מכח תכניות תקפות ו/או מכוח תכנית תא/ 2650/ ב.

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ ל/ 1שטחים מעבר לירקוןשינוי
תוכניתתא/ גבניה על גגות בתים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/08/2007תאריך פרסום: 20/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5705. עמוד: 3996. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים03/08/2007תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט16/07/2007
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה04/07/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/06/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות04/12/2006
החלטה בדיון בולחוף29/11/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/09/2006
פרסום להפקדה ברשומות20/08/2006תאריך פרסום: 20/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5567. עמוד: 4670. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים04/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט20/07/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/06/2006
החלטה בדיון בהפקדה27/02/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/02/2006
קבלת תכנית12/12/2005