תוכנית גז/ מק/ 475/ 18

תוכנית גז/ מק/ 475/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית גז/ מק/ 475/ 18
מספר: גז/ מק/ 475/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין צדדי ליחידת מגורים קיימת מ- 4.00 מ' המותרים ל- 3.02 מ' ו - 3.83 מ', עפ"י תשריט לפי סעיף 62א(א)4 לחוק.
כל בניה בעתיד תהיה ע"פ קו בנין הקבוע בת.ב.ע בתוקף.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודניר צביהרימון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4231חלק20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 475/ 5קביעת תכנית מתאר מתוקנת למושבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/12/2001תאריך פרסום: 13/12/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5039. עמוד: 741. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר08/02/2001
פרסום להפקדה ברשומות18/01/2001תאריך פרסום: 18/01/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4953. עמוד: 1328. שנה עברית: התשסא .