תוכנית גז/ מק/ 566/ 1

תוכנית גז/ מק/ 566/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית גז/ מק/ 566/ 1
מספר: גז/ מק/ 566/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי הוראות בתכנית הראשית, המתייחסת לבינוי או עיצוב אדרכיליים לפי
סעיף 62 א' (א) 5.
ב. שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית הראשית למבני עזר, מבנים ומתקנים טכניים/
הנדסיים, מבנים לשומר לפי סעיף 62 א (א) 4.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4484חלק1-11, 15-18, 22-24, 26, 35, 37-39, 49-52, 61, 78, 122, 124, 127, 130, 133, 138-139, 141-143, 146-149, 152-153, 157, 159, 161-163, 167, 169, 173, 175172
4485חלק63-654-6, 46, 50, 62, 66
4486חלק179
4495חלק3712, 20-26, 29-30, 33, 55, 70-71, 74, 78-79, 83, 88-89, 93
5715חלק2, 6, 8, 11-12, 14
5716חלק13, 40, 47, 49
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/05/2001תאריך פרסום: 31/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4990. שנה עברית: התשסא .