תוכנית גז/ 157/ 12/ א

תוכנית גז/ 157/ 12/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית גז/ 157/ 12/ א
מספר: גז/ 157/ 12/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי למגרש לתחנת תדלוק, ושרותי דרך על פי ת.מ.א/ 18 תיקון מס' 2 תחנה מטיפוס ב'.
2. שינוי תואי דרך הכניסה לכרמי יוסף.
3. קביעת הוראות בנושא איכות הסביבה.
4. קביעת הוראות בניה.
5. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרכרמי יוסף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4212חלק31, 40, 45
4214חלק13-14, 16, 19, 30-31
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתR/ 6תכנית מנדטורית למחוז המרכזשינוי
תוכניתגז/ 158/ 1כרמי יוסףשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה12/02/2003
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף25/06/2000
קבלת תכנית27/03/2000