תוכנית גז/ 416/ 23

תוכנית גז/ 416/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית גז/ 416/ 23
מספר: גז/ 416/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדרת קווי בניה וזכויות בניה.
2. הוראות לבינוי ועיצוב אדריכלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןכפר דניאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4599חלק5, 7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשמ/ 39/ 1שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/07/2003תאריך פרסום: 03/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5202. עמוד: 3241. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים15/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2003. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה02/04/2003
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה29/12/2002
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/09/2002
החלטה בדיון באישור תכנית02/06/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות02/06/2002
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/01/2002
פרסום להפקדה ברשומות30/12/2001תאריך פרסום: 30/12/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5042. עמוד: 875. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים14/12/2001תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/11/2001
החלטה בדיון בהפקדה22/05/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף09/08/2000
קבלת תכנית12/07/2000