תוכנית זמ/ 584/ 4

תוכנית זמ/ 584/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית זמ/ 584/ 4
מספר: זמ/ 584/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית למגורים א', מגורים ג', דרכים, דרך משולבת, שצ"פ ובית עלמין.
ב. יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים של 210 יח"ד ע"י שינויים בייעודי הקרקע והנחיות בניה.
ג. הרחבת שטח בית העלמין הקיים.
ד. שינוי מיעוד קרקע של בית עלמין לכביש.
ה. שינוי בקו בנין של כביש 40 מ- 100 מ' ל- 50 מ' למגורים ו- 40 מ' לדרך

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזזמורהגדרהגדרה

תיאור המיקום:
שכונת מגורים ומרכז מסחרי דרום גדרה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3872חלק18, 132
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתזמ/ 500שינוי תכנית מיתאר מקומית מס' זמ/500שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/07/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות31/05/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/09/2005
פרסום להפקדה ברשומות13/09/2005תאריך פרסום: 13/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5438. עמוד: 4212. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים09/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/07/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/07/2005
החלטה בדיון בוולק"ח07/06/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית04/05/2004
החלטה בדיון בהפקדה24/09/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/01/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף29/02/2000
קבלת תכנית21/02/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200901231/05/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200603522/10/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים55726/09/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים48007/06/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים29017/05/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה44704/05/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים22809/03/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח17717/11/2003
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200301724/09/2003
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200301225/06/2003
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200201219/06/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים