תוכנית טר/ 2528

תוכנית טר/ 2528

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית טר/ 2528
מספר: טר/ 2528
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. המרת שביל ושטח מגורים ג' לדרך חדשה "משולבת".
ב. המרת חלק משטח מגורים ג' לדרך חדשה.
ג. המרת חלק מדרך קיימת לשטח מגורים ג'.
ד. קביעת מקרא לדרך החדשה "משולבת" לפי תשריט.
ה. קביעת כל מבנים הקימים בהתאם לקיים.
ו. הריסת המסומן להריסה.
ז. קביעת הוראות בניה.
ח. קביעת החריגות באחוזי בניה בהתאם לקיים.
ט. אחוד וחלוקה לפי תשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7760חלק14, 24, 54, 68, 70
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ 2239שינוי יעוד, קביעת הוראות בניהשינוי
תוכניתממ/ 920/ 1קביעת יעודי קרקע ותכליות מותרות בתחום המועצה המקומית טירהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו26/06/2007
החלטה בדיון בהפקדה16/10/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/08/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף11/06/2001
קבלת תכנית14/05/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700326/04/2007