תוכנית לה/ 188/ 2

תוכנית לה/ 188/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית לה/ 188/ 2
מספר: לה/ 188/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד ממגרשים ל"בנייני ציבור" - כהגדרתם בתכנית לה/ 188 (דהיינו
משרדי "לשכת המס" ו"מבטחים") קביעת יעוד ל"איזור מסחרי" כהגדרתו
בתכנית לה/ 188.
קביעת זכויות בניה, הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרמלהרמלהרמלהמס דני, שפיק עדס
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4347חלק16, 25, 38
4435חלק81, 90-91, 118
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו30/11/2007
החלטה בדיון בהפקדה11/01/2005
קבלת תכנית11/01/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/03/2002
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף29/01/2002