תוכנית מאא/ 500

תוכנית מאא/ 500

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית מאא/ 500
מספר: מאא/ 500
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת ייעוד קרקע לחלקות 126-128, כפי שנקבע בתרש"צ 17/ 55/ 3 (למגרשים 107-109) תוך שינוי ייעוד הקרקע מהקבוע בתכנית מאא/ 9/ א. שינוי הייעוד יהיה למגורים א/ 2 משצ"פ.
2. קביעת זכויות לגבי מגרשים 126-128 על פי תכנית מתאר מפורטת מאא/ 9/ א לגבי אזור מגורים א-2.
סה"כ תוספת יח"ד: 3 יח"ד. סה"כ 6 יח"ד.
סה"כ תוספת שטח עיקרי - 600 מ"ר - סה"כ 1200 מ"ר.
סה"כ תוספת שטחי שרות מעל הקרקע - 150 מ"ר - סה"כ 300 מ"ר.
סה"כ שטחי שרות (מרתפים) מתחת לפני הקרקע - 150 מ"ר - סה"כ 300 מ"ר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבאור יהודה-אזוראור יהודהאור יהודהאצ"ל, ההגנה

תיאור המיקום:
שכונת ראשונים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7210חלק126-128, 154-156
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמאא/ 9/ 1קביעת שמושי קרקע, תנאים לפי אזורים, אזור מגורים והכללת חלקות וחלקי חלקות שנששינוי
תוכניתמאא/ 100תכנון כללישינוי
תוכניתמאא/ 9/ אתכנית מיתאר מקומית מס' מ.א.א 9 א'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/01/2007תאריך פרסום: 30/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5621. עמוד: 1345. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים29/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/11/2006
החלטה בדיון באישור תכנית05/06/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1590. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים03/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה18/07/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/07/2003
קבלת תכנית11/06/2002