תוכנית מח/ 140

תוכנית מח/ 140

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית דרך
שם: תוכנית מח/ 140
מספר: מח/ 140
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לקבוע רצועת מקרקעין למסילת ברזל בקו הרכבת
רחובות - אשדוד (עד הלום) ולתחנות לאיסוף נוסעים
ולהורדתם.
ב. לקבוע את רוחב רצועת מסילת הברזל, כמסומן בתשריטים.
ג. לשנות יעודי קרקע משטח לקרקע חקלאית, דרך, אפיק, נחל,
או כל ייעוד אחר, לשטח למסילת ברזל, שיקום המסילה
הקיימת ושיפורים גיאומטריים, תחנות לאיסוף נוסעים
ולהורדתם, מתקני ומבני דרך ומתקני תשתית.
ד. לקבוע הוראות לקווי בנין.
ה. לאפשר התווית דרכי/שבילי שירות בתחום התכנית להחזקת
מבני ומתקני הדרך ומתקני התשתית וכל מתקן אחר שידרש
להפעלת הרכבת ותחזוקת המסילה.
ו. לייעד שטחים בתחום התכנית להסדרת ניקוז לטיפול ושיקום
נופי ולפתרונות אקוסטיים.
ז. לקבוע הוראות להקמת מתקנים הדרושים לחשמול הרכבת
כולל אמצעי הזנה (תחנות השנאה), מערכת מגע עילי,
מתקני השו"ב (שליטה ובקרה) לחשמול, לתקשורת ולאיתות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזיבנהיבנהיבנה
מרכזרחובותרחובותרחובות
מרכזזמורה
מרכזשורקות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
191חלק229, 13-20, 23, 55
196חלק10, 2827
459חלק29-37, 41, 58, 6242-48, 53, 60
460חלק5, 38-4132-33, 37
986חלק2, 10, 139, 11-12, 14
2044חלק19, 22, 25, 284-5, 24, 27, 30-31, 33-34, 37-38, 40, 43
3507חלק115114
3508חלק123, 147-148139-140, 153
3509חלק1-16, 36-3717-19, 35
3510חלק122120, 165
3514חלק78-10, 106, 116
3516חלק60, 82, 85-89, 95, 110-112, 114, 120-124, 128-135, 142-14428, 72-73, 77, 79-81, 84, 90, 109, 113, 115-117, 119, 125-126, 136, 138-141, 145-146, 209, 213, 233
3517חלק751, 3-4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 53
3530חלק1-6, 8-10, 14, 17-26, 45, 48, 90-947, 11, 13, 15-16, 27-30, 33-34, 38-39, 41, 44, 47, 49-51, 78-79, 83-84, 87-89, 98
3535חלק5, 7, 1618, 20
3540חלק16, 39, 49, 51, 61, 64, 67, 70, 75-8013, 22, 36-38, 40-44, 48, 52, 54, 56, 59, 62, 65, 68
3541חלק40-4110-12, 14-15, 22-23, 26-27, 29-30, 38
3542חלק1-10
3548חלק175
3549חלק88-95, 97-98, 108-112, 114-115, 122-127, 129-133, 135-14255-56, 85-87, 96, 99-100, 105-106, 113, 118-121, 134
3646חלק127-11, 13-14, 20
3647חלק1, 7, 111
3648חלק7, 143, 1531, 3, 8, 142, 269
3649חלק4-5
3651חלק3022-23, 26-27
3654חלק14, 23, 271, 4-5, 8-10, 16-17, 30, 52
3696חלק15, 17
3780חלק31, 4
3781חלק2330
3782חלק21-225, 15-16, 24-26
4880חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרח/ במ/ 11פרדס גאליה.שינוי
תוכניתרח/ 2002/ גשינוי יעוד חלק מהקרקע משטח חקלאי לשטח לבניני ציבור. ביטול דרך ויעוד השטח לחניהשינוי
תוכניתרח/ 700/ 12לשנות ייעוד מאיזור חקלאי לאיזור מגורים א'שינוי
תוכניתבר/ 146הכנת תכנית שינוי מתאר לצרכי רישום אדמות בית גמליאל בספרי המקרקעין לפי התשריט.שינוי
תוכניתמשמ/ 128שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 142שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 140שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתR/ 6תכנית מנדטורית למחוז המרכזשינוי
תוכניתבר/ 50לקבוע איזור למפעלי תעשיה (קשורה בחקלאות)שינוי
תוכניתבר/ 130העברת קו דלק 8 תת קרקעי נוסף לקו קיים של 6שינוי
תוכניתזמ/ 114העברת קו דלק, "8. תת קרקעי נוסף לקו קיים של "6שינוי
תוכניתיב/ 163קביעת אזור מגורים,שינוי ייעוד מאזור מלאכה לשטח למוסד,קביעת דרך חדשה.שינוי
תוכניתיב/ 189יעוד שטחים למלאכה ותעשיה זעירה ולצרכי ציבור התווית דרכים חדשות וביטול דרכיםשינוי
תוכניתרח/ 112/ אחלוקת הקרקע למגרשי בנין באזור התעשיהשינוי
תוכניתרח/ 30תוכנית מנדט שאושרה - תוכנית חלוקהשינוי
תוכניתרח/ 112/ 2שינוי יעוד קרקע מחקלאי לתעשיה,שצ"פ, הרחבת דרך, שטח שרות לאזור מלאכהשינוי
תוכנית3/ 02/ 101תוכנית מתאר אשדודשינוי
תוכניתתמא/ 23תכנית מתאר ארצית למסילות ברזלאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/10/2002תאריך פרסום: 28/10/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5122. עמוד: 303. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים04/10/2002תאריך פרסום בעיתון: 03/10/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/10/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט18/09/2002
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/08/2002
החלטה בדיון באישור תכנית02/06/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות02/06/2002
פרסום להפקדה ברשומות09/04/2002תאריך פרסום: 09/04/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5065. עמוד: 1980. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/02/2002
פרסום להפקדה בעיתונים22/02/2002תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט23/12/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/12/2001
החלטה בדיון בהפקדה12/07/2000
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/07/2000
קבלת תכנית15/06/1997