תוכנית מנדטורית מאושרת

תוכנית נס/ 168

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית מנדטורית מאושרת
מספר: נס/ 168
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לספק הגדרות של שימושי קרקע

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנס ציונהנס ציונהנס ציונה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3753חלק77-80, 83-88
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/02/1946תאריך פרסום: 21/02/1946. מס' ילקוט פרסומים: 1476. שנה עברית: התשו .
פרסום להפקדה ברשומות02/08/1945תאריך פרסום: 02/08/1945. מס' ילקוט פרסומים: 1429. עמוד: 840. שנה עברית: התשה .
קבלת תכנית02/08/1945